Политика за поверителност и защита на лични данни

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”)

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: http://karclean.bg

Ние в КерКлиин ООД зачитаме неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на нашите услуги – внос, търговия и сервиз на почистващa техника и препарати KÄRCHER на концерна ALFRED KÄRCHER GMBH.

КерКлиин ООД считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на КерКлиин ООД и декларираме, че ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“). В тази връзка КерКлиин ООД обработва Вашите лични данни при спазване принципите на законосъобразност, прозрачност и необходимост при обработката на лични данни.

Настоящият документ, има за цел да Ви информираме за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, за начините на упражняване правото Ви на достъп до Вашите лични данни при взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.

КерКлиин ООД запазва правото си периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика/декларация за поверителност, за да отразява всички изменения на начина, по който обработва личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. Като в случай на изменения, КерКлиин ООД публикува актуализирана версия на Политиката/декларацията за поверителност на уебсайт http://karclean.bg и поради което, любезно молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

Кои сме ние?

КерКлиин ООД e е създадена през 1998 година с частен капитал и със седалище в град Варна. От регистрирането си фирмата е търговски и сервизен партньор на концерна ALFRED KÄRCHER GMBH. Основната дейност на дружеството се състои във внос, търговия и сервиз на почистващa техника и препарати KÄRCHER.

 

Данни за контакт с КерКлиин ООД:

Местоположение: България, гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 142 - 144

Телефон: 052 / 696 690, 696 680, 0888 / 814 462, 0879 / 949 262

Ел. поща: sales@karclean.bg

Интернет страница: www.karclean.bg

 

Отговорник по защита на данните:

С oтговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук: [1] линк – ако може

Телефон: 052 / 696 690, 696 680, 0888 / 814 462, 0879 / 949 262

Ел. поща: sales@karclean.bg

Интернет страница: www.karclean.bg

 

 

Категории лични данни, които обработваме :

 • Лични данни за целите на прокупко-продажбата и сервиза на предлаганите от нас продукти:имена, ел.поща, адрес за доставка с куриер;

КерКлиин ООД събира тази данни директно от Вас в качеството Ви на субект на лични данни и само за целите на покупко-продажбата, доставката и сервиза на предлаганите от нас продукти.

 • За целите на управлението на човешки ресурси обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители: данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. КЗЛД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни

 • Булфиск обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за целите на:
  • предоставяне на външни кредитни агенции за целите на определяне на кредитен рейтинг и кредитна оценка на клиент и преценка за предоставяне възможност за отложено плащане/лизинг
  • маркетинг – изпращане на информация за нови продукти или услуги и/или промоции. В тази връзка лични данни се обработват само при условията на дадено изрично съгласие от потребителя и при избор на съответната опция, като потребителят винаги има възможност да заяви, че не желае повече да използва тази услуга.

Всички събрани данни от КерКлиин ООД се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон или в случите на изрично писменно съгласие на клиента за тяхното обработване.

 

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.- активен линк към политиката

Ние не събираме и не обработваме чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.

 

Цели и основания на обработването на лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на законово основание, на базата на сключен между КерКлиин ООД и Вас договор или на основание изрично предоставено от Вас съгласие за обработка на личните Ви данни.

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

 1. Предоставяне на услугите на КерКлиин ООД във Ваша полза

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • отпускане на кредит чрез Ти Би Ай Кредит и „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“;
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви, стоките и/или сервизирането им.

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между КерКлиин ООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 1. Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, които предлагаме. В тази връзка, можем да ви изпращаме съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно нашите продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Моята количка“ или „Акаунт/Любими“. За да ви предоставим маркетингова информация, която представлява интерес за вас, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие. При получаване на съгласие КерКлиин ООД гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

Можете да промените решението си и да оттеглите своето съгласие по всяко време като се свържете с КерКлиин ООД, използвайки данните за контакт по-горе.

 1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на КерКлиин ООД срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в нашата платформа. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат. Примери: за целите на търговската рекламация информацията се съхранява за период от един месец, за данъчни цели информацията се съхранява за период от 6 години, за гражданско правни претенции информацията се съхранява за 3 или 5 години.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги/кредитни услуги;
 • застрахователни компании – за затраховки в полза на служителите на КерКлиин ООД или при карго застраховка;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.
 • Компетентни органи - които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, НАП, МВР, Комисия за защита на потребителите и други.
 • В случаите, когато е необходимо за защита на законните ни интереси, може да разкрием определени лични данни на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни, когато има такъв, се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме Вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни само в България.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Ние използваме услугата за обработване на плащания ePay за извършване на плащанията. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

КерКлиин ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните/ Отговорника по защита на личните данни;
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на КерКлиин ООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, като отправите искане на посочените контактни данни на КерКлиин ООД или директно на посочените контактни данни на Отговорник по защита на данните.

Удостоверяване на самоличността: Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина Ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в платформата на КерКлиин ООД. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

 

Местоположение: България, гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 142 - 144

Телефон: 052 / 696 690, 696 680, 0888 / 814 462, 0879 / 949 262

Ел. поща: sales@karclean.bg

Интернет страница: www.karclean.bg

 

Отговорник по защита на данните:

С oтговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Телефон: 052 / 696 690, 696 680, 0888 / 814 462, 0879 / 949 262

Ел. поща: sales@karclean.bg

Интернет страница: www.karclean.bg

 

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

 

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие в качеството си на субект на лични данни имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от КерКлиин ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от КерКлиин ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от КерКлиин ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от КерКлиин ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от КерКлиин ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез КерКлиин ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на КерКлиин ООД или директно на Отговорник по защита на данните (да се посочи адреса)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук:(URL към интернет страницата)

 

 

 


 

Изработка Дот Медиа© karclean.bg 1998-2024